Algemene voorwaarden Academie voor Internationale Betrekkingen

Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Academie: De Academie voor Internationale Betrekkingen.
 • Deelnemer: een medewerker van de Rijksoverheid  die na inschrijving deelneemt aan een leer- en of ontwikkelactiviteit.
 • Inschrijver: een persoon die zich inschrijft op een leeractiviteit van de academie.
 • Klant: een persoon die zich heeft ingeschreven op een leeractiviteit van de academie.
 • Leeractiviteit: activiteit die (door de academie of derden) georganiseerd is ter ontwikkeling en verbetering van vaardigheden en/of kennis.
 • Leeraanbod: een geheel van leeractiviteiten dat aangeboden wordt op de website. Ook aangeduid als het curriculum.
 • Leeractiviteitovereenkomst: de overeenkomst over de deelname aan een leeractiviteit zoals dat aangeboden wordt door de academie.
 • Uitvoering: een enkele cyclus van een leeractiviteit vanuit het perspectief van deelnemers; een leeractiviteit kan meerdere malen uitgevoerd worden.
 • Website: de website van de academie -www.academieinternationalebetrekkingen.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • LET  OP: stagiaires, uitzendkrachten en extern ingehuurde adviseurs werkzaam voor de Rijksoverheid, dus ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn uitgesloten van deelname aan al onze leergangen en trainingen. Lezingen, netwerkbijeenkomsten, webinars, online individuele trainingen en verplichte trainingen zijn wel toegankelijk.
 • Door inschrijving voor een leeractiviteit via de website aanvaardt de inschrijver de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden. De academie wijst de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden van de inschrijver, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 • Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de academie en de inschrijver zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).
 • In de gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, treft de academie een regeling naar redelijkheid.
 • De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien blijkt dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, vervangt de academie en de klant het ongeldige of onverbindende gedeelte door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
 • Deze Algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de inschrijving nadrukkelijk bekendgemaakt via de website aan de inschrijver en maken deel uit van de algemene informatievoorziening van academie.

Artikel 3 - Aanbod

De academie publiceert leeractiviteiten op de website. Het aanbod bevat een omschrijving van de leeractiviteiten en/of van het (digitale) leermateriaal dat deel uitmaakt van de leeractiviteit. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

 • De aard van de leeractiviteiten.
 • De leerdoelen.
 • Het programma van de leeractiviteit bestaande uit eventuele toelatingseisen, de looptijd, voorbereidingseisen, inschatting van de studiebelasting en het verloop van de leeractiviteit.
 • De kosten van de leeractiviteit met inbegrip van alle bijkomende kosten.
 • Informatie over de uitvoering bestaande uit: de trainingsdagen, startdata, start- en eindtijden en locatievermelding.

Artikel 4 – Leeractiviteit  

 • De inschrijver schrijft zich in voor een leeractiviteit en gaat daarmee eenovereenkomst aan met de academie voor een uitvoering van een leeractiviteit. Inschrijving voor een uitvoering van leeractiviteiten vindt plaats (i) via de website, (ii) door inschrijving door de academie. De inschrijver ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail .
 • De leeractiviteitovereenkomst komt tot stand wanneer de academie de inschrijving voor de uitvoering schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de academie schriftelijk de inschrijving voor een uitvoering aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende leeractiviteit. De academie kan om diverse redenen afzien van het aangaan van een leeractiviteitovereenkomst, zoals bijvoorbeeld het niet voldoen aan de selectie, niet voldoen aan de instroomeisen, niet behoren tot de doelgroep, in verband met de samenstelling van de groep, etc.
 • Bij contactonderwijs wordt onder startdatum van een uitvoering de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de leeractiviteit verstaan: het verschaffen van toegang tot het leermateriaal dat digitaal wordt aangeboden.
 • De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de leeractiviteitovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de academie. De academie kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Annulering

 • Indien het aantal aanmeldingen voor een betaalde leeractiviteit onder het op de website aangegeven minimumaantal blijft, kan de academie de betreffende leeractiviteit annuleren, in de regel uiterlijk zeven dagen voor de startdatum. De inschrijver wordt hiervan met een e-mail op de hoogte gesteld.
 • Indien het aantal aanmeldingen voor een onbetaalde leeractiviteit onder het op de website aangegeven minimumaantal blijft, kan de academie de betreffende leeractiviteit annuleren in de regel uiterlijk 24 uur voor de startdatum. De inschrijver wordt hiervan met een e-mail op de hoogte gesteld.
 • Indien inschrijver wil annuleren dan wel omboeken naar een andere uitvoering dan dient dit altijd te gebeuren via de website. Als moment van ontvangst van de annulering geldt de door de website geregistreerde datum en tijd. De geplande startdatum van de leeractiviteit geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering.
 • In geval van annulering door de inschrijver is de academie gerechtigd de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
  1. Bij annulering tot vier weken voor de startdatum van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht;
  2. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de startdatum worden 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht;
  3. Bij annulering minder dan twee weken voor de startdatum wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Beëindigt of onderbreekt de deelnemer tussentijds de leeractiviteit of neemt hij of zij niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld calamiteiten, ter beoordeling van de academie) kan worden deelgenomen aan een latere uitvoering van de opleiding.
 • Indien er sprake is van een leeractiviteit zonder startdatum (bijvoorbeeld een online module) kan de inschrijver kosteloos annuleren ingeval er geen enkele activiteit is gestart.
 • In geval de inschrijver een leeractiviteit annuleert nadat deze door de academie is gewijzigd voor wat betreft datum en tijden binnen vijf dagen na de wijziging is de inschrijver geen annuleringskosten verschuldigd.
 • De inschrijver kan tot zeven dagen voor de startdatum van een uitvoering omboeken naar een andere uitvoering van dezelfde leeractiviteit, indien voldoende plaatsen beschikbaar.
 • In geval van annulering van een uitvoering dient de inschrijver/klant het ontvangen leermateriaal zo spoedig mogelijk aan de academie terug te zenden. De kosten en het risico voor het terugzenden is voor de inschrijver/klant.
 • Volledige of gedeeltelijke restitutie van de kosten van een leeractiviteit is ter uitsluitende beoordeling van de academie en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de leeractiviteitovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat de academie een bewijs daarvan kan verlangen .

Artikel 6 - Wijzigingen in uitvoering

De academie behoudt zich het recht voor de in de leeractiviteitovereenkomst aangegeven groepsgrootte te vergroten.

Artikel 7 – Afronding

 • Voor elke uitvoering van een leeractiviteit stelt de academie een Bewijs van Deelname ter beschikking indien de klant 80 % van de contactmomenten aanwezig is geweest. In geval sprake is van een online individuele training is het gezien de mogelijke grote variatie aan werkvormen ter beoordeling van de begeleiding.
 • Indien een tussen- en/of eindtoets aan de orde is bij de leeractiviteit dient deze eindtoets eveneens met een voldoende beoordeeld te worden.
 • Op het Bewijs van Deelname staan de gegevens zoals die door de inschrijver/klant zijn ingevoerd op de website.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om het Bewijs van Deelname op te vragen en te archiveren.
 • Het Bewijs van Deelname is tot een half jaar na het laatste contactmoment te downloaden van de website. Daarna zijn er geen gegevens meer beschikbaar.

Artikel 8 – Gegevensopslag 

 • Persoonsgegevens van BZ-medewerkers worden 6 maanden na einde dienstverband automatisch geanonimiseerd.
 • Persoonsgegevens van overige klanten worden 6 maanden na laatste keer inloggen of 6 maanden na einde van aflopen laatste leeractiviteiten waarvoor men zich heeft ingeschreven, automatisch geanonimiseerd.
 • Persoonsgegevens worden op verzoek van de klant binnen 5 werkdagen handmatig geanonimiseerd.
 • Geanonimiseerde gegevens worden opgeslagen ten behoeve van managementrapportages.

Artikel 9 – Prijzen 

 • Alle door de academie genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 • Alle door de academie genoemde bedragen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, indien deze niet nadrukkelijk zijn vermeld.
 • Alle door de academie genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen.
 • Voor deelnemers binnen de Rijksoverheid geldt de belastingheffing over de kosten van de leeractiviteiten niet.

Artikel 10 – Betaling

 • Betaling van de prijs van leeractiviteiten geschiedt middels facturatie aan werkgever per e-mail.
 • Klant levert op verzoek van de academie zo spoedig mogelijk de benodigde gegevens van werkgever aan, waaronder de naam van organisatie, directie, adresgegevens, e-mailadres en eventuele boekingsinformatie ten behoeve van de te versturen factuur.
 • Alle kosten van klanten die werkzaam zijn bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ-medewerkers) worden intern verrekend.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid academie

 • In het geval dat de academie aansprakelijk is voor schade aan de klant, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten).
 • De academie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant (of klanten).
 • De academie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in het kader van de leeractiviteit. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de trainer of via het leermateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een leeractiviteit.De academie is niet aansprakelijk indien de klant de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

Artikel 12 – Leermateriaal

 • Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door de academie verstrekte en samengestelde leermateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij de academie. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de academie.
 • Bij annulering geldt dat de klant eventueel reeds verstrekt leermateriaalretourneert danwel vernietigt 

Artikel 13 – Uitval trainer/examenbeoordelaar

 • Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal de academie – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal de academie de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende leeractiviteit alsnog zal worden gegeven.
 • In geval de academie enkel als tussenpersoon dient is de academie hier niet toe verplicht.
 • In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft de inschrijver geen recht op een (schade)vergoeding. De academie zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een trainer.
 • Een klant kan niet kosteloos een leeractiviteit annuleren vanwege de uitval van een trainer.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

De academie, het personeel van de academie en/of voor de academie werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De academie conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Partners

De academie is gerechtigd een leeractiviteit of delen daarvan door een door de academie geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in dat geval van 100% inkoop gelden de leeractiviteitovereenkomst en deze Algemene voorwaarden van de door de academie geautoriseerde businesspartner. 

Artikel 16 – Integriteit 

 • De academie eist van al haar medewerkers, klanten en partners dat zij zich gedragen in lijn met de gedragscodes integriteit van het Rijk en van BZ.
 • Ongewenst gedrag kan worden gemeld via integriteit@minbuza.nl en kan ontbinding van de (leer-)overeenkomst tot gevolg hebben.

Artikel 17 – Toegankelijkheid van de website

Bekijk onze toegankelijkheidsverklaring voor details over de toegankelijkheid van onze website.

Artikel 18 – Wijziging van de Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden kunnen door de academie worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.

Terug