Privacy

 

De Academie voor Internationale Betrekkingen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Doel verwerking persoonsgegevens
De Academie voor Internationale Betrekkingen verwerkt persoonsgegevens ter vervulling van haar publieke taken van algemeen belang.

 

Uitwisseling van gegevens
De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat de Academie voor Internationale Betrekkingen gegevens, inclusief jouw persoonsgegevens, deelt met andere organisaties. Dit gebeurt op basis van een van de grondslagen uit de AVG. Bijvoorbeeld als de academie gegevens verstrekt aan andere overheidsinstanties als dat noodzakelijk is voor consulaire handelingen, onderzoek naar onregelmatigheden met reisdocumenten of strafrechtelijk onderzoek.

 

Informatie over gegevensverwerking
De Academie voor Internationale Betrekkingen informeert je in beginsel als zij gegevens van jou gaat verwerken.

 

Beveiliging persoonsgegevens
De Academie voor Internationale Betrekkingen zorgt voor passende beveiliging van jouw persoonsgegevens die zij onder zich heeft.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
De Academie voor Internationale Betrekkingen bewaart jouw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

 

Jouw privacyrechten
In de volgende situaties kun je een verzoek indienen:

  • Je wilt weten welke persoonsgegevens we van jou verwerken.
  • Je wilt jouw persoonsgegevens laten aanpassen.
  • Je wilt persoonsgegevens laten verwijderen.
  • Je wilt dat we jouw persoonsgegevens beperkt verwerken.
  • Je wilt bezwaar maken.

Je kunt een verzoek richten aan Directie Juridische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, via het e-mailadres djz-nr@minbuza.nl of per post indienen. Het postadres is:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
DJZ
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

 

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming
De Academie voor Internationale Betrekkingen heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van privacywetgeving.

Je kunt contact met deze functionaris opnemen via het e-mailadres vci@minbuza.nl of per post:

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Ministerie van Buitenlandse Zaken
VCI
Postbus 20061
2500 EB Den Haag